Oferta

Nasze przedszkole jest placówką specjalistyczną, ukierunkowana na pracę z osobami ze spektrum ASD. Wykorzystujemy specjalistyczne metody i formy pracy wzorując się na trendach światowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami..

Nasi specjaliści systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego typu szkoleniach oraz konferencjach międzynarodowych.

Najważniejszym celem w terapii jest dla nas podtrzymywanie interakcji z dzieckiem, szeroko rozumiana komunikacja oraz uspołecznianie. Realizujemy te cele poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy.

W terapii wykorzystujemy przede wszystkim niedyrektywne formy terapii oparte na podążaniu za dzieckiem i budowaniu relacji. Proces terapii uwzględnia, także biomedyczne ujęcie rozwoju dziecka.

Podczas pobytu w przedszkolu dziecko ma zapewnioną opiekę indywidualnego terapeuty, który podczas pobytu dziecka w przedszkolu realizuje cele zawarte w Indywidualnym Projekcie Terapeutycznym obejmującym wszystkie sfery funkcjonowania dziecka (opieka 1:1).

Prowadzimy także grupę „zerówkową” dzieci w normie intelektualnej lub z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim), w której prowadzimy intensywne działania mające na celu przygotowanie dzieci do samodzielności edukacyjnej i społecznej z zastosowaniem specjalistycznych form i metod pracy ukierunkowanych na zaburzenia ze spektrum ASD.

Duży nacisk kładziemy na współpracę z domem rodzinnym dziecka. Rodzice są bowiem nieodłącznym ogniwem całego procesu terapeutycznego. Realizujemy to poprzez comiesięczne (lub częstsze) konsultacje z rodzicami terapeuty indywidualnego, konsultacje ze specjalistami lub okresowe spotkania całego zespołu terapeutycznego. Organizujemy także warsztaty dla rodziców, spotkania i prelekcje, wycieczki integracyjne dla całych rodzin oraz spotkania okolicznościowe.
Obejmuje on wszelkie aktywności dzieci zarówno indywidualne, jak i grupowe. Prowadzony jest zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oparciu o zredagowany IPET oraz Projekt terapeutyczny. Dokumenty te są redagowane na podstawie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka (tzw. WOPF), który jest efektem prowadzonego przez naszych specjalistów procesu diagnostycznego.

Wspomagane są aktywności będące w Sferze Najbliższego Rozwoju dziecka. Nad koordynacją procesu terapeutycznego czuwa terapeuta indywidualny oraz koordynator d.s. edukacji i terapii. Bardzo istotne jest dla nas to, aby kierunki pracy terapeutycznej były realizowane przez wszystkich członków kadry terapeutycznej i wspomagającej.

Plan tygodniowy przewiduje zróżnicowane formy i metody wspierania rozwoju dziecka oraz działań korygujących. Staramy się, aby aktywności przewidziane dla dziecka były zróżnicowane tak, aby zapewniały harmonijność rozwoju. Dbamy także o rozwijanie specyficznych uzdolnień naszych dzieci np. malarskich, wokalnych, ruchowych.

W programie terapeutycznym zawarte są również działania skierowane na ułatwienie codziennego życia rodziny – tzn. w przypadku zgłoszenia trudności przez rodzica wspólnie zastanawiamy się nad przyczynami trudności, szukamy sposobów na ich minimalizowanie oraz wspieramy rodziców w ich pracy z problemem (np. chodzimy na zakupy z rodzicem, gdy dziecko przejawia w sklepie trudne zachowania, pracujemy z dzieckiem na gruncie domu rodzinnego, gdy to tam występuję trudności).

Podczas dnia dzieci oprócz zajęć realizujących podstawę programowa wychowania przedszkolnego, zajęć uspołeczniających, treningów zabawy (samodzielnej, czy grupowej), zajęć specjalistycznych, kładziemy ogromny nacisk na bieżącą komunikację, usamodzielnianie (włącznie z treningami toaletowymi) oraz zaspokojenie potrzeby ruchu.

Każde dziecko korzysta ze swojego planu aktywności, który pozwala na przewidywanie tego co się będzie działo i ułatwia naszym dzieciom rozumienie rzeczywistości.
W całym procesie terapeutycznym uwzględniamy specyfikę funkcjonowania osób z ASD w tym w szczególności sztywność percepcji i funkcjonowania, trudności w rozumieniu otoczenia, niechęć do zmian, specyficzny sposób myślenia (teoria umysłu) itd.

Dzieci podczas pobytu w przedszkolu realizują podstawę programowa wychowania przedszkolnego dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci.

Aby zapewnić naszym dzieciom kontakt z neurotypowymi rówieśnikami od lat współpracujemy z Miejskim Domem Kultury Nr 4. Nasi przyjaciele odwiedzają nas cyklicznie w przedszkolu i zapraszają na zajęcia do swojej siedziby.

Praca z zachowaniami utrudniającymi uwzględnia podejście responsywne. Głównym naszym celem jest poznanie przyczyny zachowania dziecka a następnie sposobu na dopomożeniu dziecku w poradzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. Każde zachowanie ma jakąś przyczynę a naszym obowiązkiem jest ja poznać.

Oferujemy też możliwość przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy rodzeństwa w kierunku wykluczenia całościowych zaburzeń rozwoju.

Terapie dla dzieci z autyzmem w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole specjalizuje się w prowadzeniu terapii dla dzieci mających różne spektrum autyzmu, w tym również na zespół Aspergera. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę opiekunów i nauczycieli, którzy prowadzą terapie dla dzieci z autyzmem sumiennie, w sposób przyjazny i komfortowy dla malucha.

W naszej placówce prowadzimy intensywną terapię dzieci z wykorzystaniem metod niedyrektywnych: Growth Through Play System (GPS), metod komunikacyjnych m.in. MAKATON lub PCS. Każde dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką swojego indywidualnego terapeuty, a proces terapii dostosowany jest do jego aktualnych potrzeb i możliwości. Terapie dla dzieci z autyzmem w naszym przedszkolu bardzo mocno wpływają na przyswajanie ich wiedzy, w głównej mierze za pomocą dobrej zabawy. Dzięki temu dziecko nie odczuwa presji i może się rozwijać w swoim tempie, co skutkuje lepszą komunikacją z otoczeniem. Terapie to dla nich szansa na udane życie z rówieśnikami.

Terapie w naszym przedszkolu są wyjątkowe pod wieloma względami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jesteśmy jedynym przedszkolem specjalistycznym w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim, w którym każde dziecko ma swojego indywidualnego terapeutę przez cały czas pobytu. Wyjątkiem jest grupa zerówkowa, w której jeden nauczyciel sprawuję opiekę nad trójką dzieci. Podopieczni w tej grupie aktywnie przygotowywani są do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej.

Podczas pobytu dziecka w przedszkolu korzysta ono z następujących form indywidualnej lub grupowej terapii:

 • Terapii relacji w PlayRoom;
 • Terapii mowy i komunikacji z użyciem metod wspomagających i alternatywnych;
 • Terapii logopedycznej;
 • Terapii Integracji Sensorycznej;
 • Zajęć ruchowych ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej;
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Treningu słuchowego Johansena;
 • Terapii zabawy indywidualnej i grupowej;
 • Terapii rozwijającej umiejętności poznawcze;
 • Indywidualnej terapii rozwijającej talenty;
 • Treningu umiejętności praktycznych oraz życiowych w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka np.
  – treningu toaletowego;
  – treningu jedzenia;
  – treningu obcinania włosów i paznokci;
  – trening poruszania się środkami komunikacji miejskiej;
 • Treningu umiejętności społecznych;
 • Hipoterapii;
 • Attention Autism
 • Zajęć na basenie.
Terapeuta podczas pobytu dziecka w przedszkolu stosuje zalecenia logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej oraz innych terapeutów, których konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Będąc w naszym przedszkolu Twoje dziecko zostanie przygotowane do prawidłowego funkcjonowania wśród swoich rówieśników, gdy nadejdzie czas szkoły. Obiecujemy, że terapie dla dzieci z autyzmem w naszym przedszkolu są w pełni bezpieczne i profesjonalne.. Zachęcamy do zapoznania się z naszą kadrą w naszej placówce w Bydgoszczy. Jako pierwsza taka instytucja na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego możecie Państwo liczyć na wysoką jakość sprzętu i wiedzy każdego z opiekunów.