Krajowe Towarzystwo Autyzmu (KTA)

Jest organizacją pozarządową, charytatywną, której celem statutowym jest pomaganie osobom niepełnosprawnym, szczególnie osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) i ich rodzinom. Działalność stowarzyszenia jest skierowana do członków Towarzystwa oraz do osób spoza. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. KTA zgodnie ze statutem może powoływać oddziały terenowe. Aktualnie zarejestrowanych jest 18 oddziałów terenowych. Krajowe Towarzystwo Autyzmu powstało w listopadzie 1990 roku z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych oraz profesjonalistów zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób z autyzmem. Inicjatorem i wieloletnim prezesem, aktualnie prezesem honorowym jest profesor Tadeusz Gałkowski. Od listopada 1992 roku KTA stało się członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Autism-Europe (AE). Krótko po powstaniu stowarzyszenia z inicjatywy dr Sylwestra Nowaka powstał bydgoski oddział stowarzyszenia. Jego działania były ściśle związane z działaniami Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Ponowna reaktywacja działań oddziału nastąpiła w roku 2013 z inicjatywy rodziców i terapeutów a głównym celem było utworzenie specjalistycznego przedszkola dla dzieci z autyzmem.
0
Lat doświadczeń
0
Nauczycieli, specjalistów, terapeutów
0
sal terapeutycznych/
powierzchni użytkowej
0 %
Zaangażowanie

Zgodnie ze Statutem celami Towarzystwa jest:

  1. inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem i członków ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, edukacji, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
  2. zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby z autyzmem.
  3. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy jakości życia (dobrostanu psychicznego) osób z autyzmem i członków ich rodzin.
  4. tworzenie standardów w zakresie leczenia, terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.
  5. organizowanie różnych form kształcenia w dziedzinie autyzmu i zdrowia psychicznego.
  6. krzewienie zawodowych zasad etycznych i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
  7. współdziałanie w usprawnianiu leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki nad osobami z autyzmem
Głównym celem naszego oddziału jest aktualnie prowadzenie specjalistycznego przedszkola i szkoły dla dzieci ze spektrum ASD, szerzenie wiedzy o autyzmie oraz sposobach leczenia a także zmiana świadomości społecznej środowiska lokalnego na temat problemów rodzin osób z ASD