Oferta edukacyjna

Proces terapii w naszej szkole jest zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb każdego ucznia. Odbywa się w komfortowych i bezpiecznych warunkach zapewniających radość uczenia się. Nasza szkoła z łatwością i przyjemnością oprowadza dzieci po otaczającym ich świecie – tłumaczymy im jak on funkcjonuje, jak się w nim zachować w danych sytuacjach i czego unikać.


Najważniejsze jest to, żeby uczeń czuł się bezpieczny, akceptowany a rodzic niepozostawiony sam w trudach tak wyjątkowego RODZICIELSTWA.


Nasza szkoła jest placówką specjalistyczną, ukierunkowaną na pracę z osobami ze spektrum ASD. Wykorzystujemy specjalistyczne metody i formy pracy wzorując się na trendach światowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami.


Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.


Cele edukacyjne i terapeutyczne wytyczane są na podstawie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


Najważniejszym celem w całokształcie oddziaływań jest podtrzymywanie interakcji z dzieckiem, szeroko rozumiana komunikacja oraz uspołecznianie. Realizujemy te cele poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy. Edukacja i terapia są procesami równoległymi, wzajemnie się przeplatającymi. Wiemy, na bazie naszego doświadczenia, że edukacja nie będzie efektywna bez przygotowania dziecka poprzez oddziaływania terapeutyczne.


W terapii wykorzystujemy przede wszystkim niedyrektywne formy terapii oparte na podążaniu za dzieckiem i budowaniu relacji.


Dzieci uczą się w małolicznych klasach (max 4-5 osób) pod kierunkiem nauczyciela przedmiotowego i przy wsparciu nauczyciela (1 lub więcej w zależności od bieżących potrzeb) wspomagającego lub pomocy nauczyciela.


Mało liczne klasy są szczególnie polecane dzieciom z autyzmem, gdyż w takich warunkach mogą być stworzone komfortowe warunki do rozwijania ich potencjału. W kameralnym towarzystwie dziecko czuje się bezpieczne, nie odczuwa stresu i ma większą szansę się wykazać.


Organizacja pracy w każdej klasie jest zmienna, przy zachowania maksymalnej stałości tak ważnej dla osób z ASD. Sposób pracy, plan dnia, stosowane techniki i formy są dostosowywane na bieżąco uwzględniając aktualne potrzeby dzieci, tak aby otaczać je wsparciem, czekaniem, pochwałami, uczciwością, bezpieczeństwem, aprobatą, miłością i swobodą wyboru.


U nas dziecko jest PODMIOTEM.


W przypadku pojawienia się zachowań utrudniających podstawą naszych działań jest poznanie przyczyny zachowania, wspólnie zastanawiamy się co dziecko chciało nam przez to powiedzieć. Wychodzimy z założenia, że każde zachowanie ma swoją przyczynę i naszą rolą i obowiązkiem jest dowiedzieć się jak możemy pomóc. Każdy problem człowieka zasługuje na najwyższe zainteresowanie, uwagę drugiego człowieka….


Z pewnością nie zadzwonimy do rodzica, aby wcześniej odebrał dziecko i poradził sobie z jego trudnościami.


Nasi specjaliści systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego typu szkoleniach oraz konferencjach lokalnych i międzynarodowych.


Duży nacisk kładziemy na współpracę z domem rodzinnym dziecka. Rodzice są bowiem nieodłącznym ogniwem całego procesu terapeutycznego. Realizujemy to poprzez systematyczne konsultacje z nauczycielami, wychowawcami lub specjalistami a także okresowe spotkania całego zespołu terapeutycznego. Organizujemy także warsztaty dla rodziców, spotkania i prelekcje, wycieczki integracyjne dla całych rodzin oraz spotkania okolicznościowe.

Obejmuje on wszelkie aktywności dzieci zarówno indywidualne, jak i grupowe. Prowadzony jest zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o zredagowany IPET oraz Projekt terapeutyczny. Dokumenty te są redagowane na podstawie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka (tzw. WOPF), która jest efektem prowadzonego przez naszych specjalistów procesu diagnostycznego.

Wspomagane są aktywności będące w Sferze Najbliższego Rozwoju dziecka.

W programie terapeutycznym zawarte są również działania skierowane na ułatwienie codziennego życia rodziny – tzn. w przypadku zgłoszenia trudności przez rodzica wspólnie zastanawiamy się nad przyczynami trudności, szukamy sposobów na ich minimalizowanie oraz wspieramy rodziców w ich pracy z problemem (np. chodzimy na zakupy z rodzicem, gdy dziecko przejawia w sklepie trudne zachowania, pracujemy z dzieckiem na gruncie domu rodzinnego, gdy to tam występuję trudności).

W procesie terapii duży nacisk kładziemy na rozwój mowy i komunikacji. Większość dzieci korzysta ze swojego lub klasowego planu aktywności, który pozwala na przewidywanie tego co się będzie działo i ułatwia naszym dzieciom rozumienie rzeczywistości.
W całym procesie terapeutycznym uwzględniamy specyfikę funkcjonowania osób z ASD w tym w szczególności sztywność percepcji, myślenia i zachowania, trudności w rozumieniu otoczenia, niechęć do zmian, specyficzny sposób myślenia (teoria umysłu) itd.

Proces terapii w naszej szkole jest zindywidualizowany i dostosowywany do potrzeb każdego ucznia. Odbywa się w komfortowych i bezpiecznych warunkach zapewniających radość uczenia się. Nasza szkoła z łatwością i przyjemnością wprowadza dzieci w zawiłości otaczającego ich świata i kontaktów międzyludzkich – tłumaczymy im jak on funkcjonuje, jak się w nim zachować w danych sytuacjach i czego unikać, co powoduje, że nie jest on już taki „za szybą”.

Oferujemy też możliwość przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy rodzeństwa w kierunku wykluczenia całościowych zaburzeń rozwoju.

Terapie dla dzieci z autyzmem w naszej szkole

Terapie w naszej szkole mają za zadanie przygotować dzieci z autyzmem na to, co przyniesie im codzienne życie, jednocześnie nie zapominając o ich potrzebach i pragnieniach. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze terapeutów, mogą liczyć na wsparcie, zrozumienie i tolerancję. Zależy nam, aby każde dziecko opuszczające mury naszej szkoły miało poczucie, że jest wyjątkowe i samodzielne.

Realizujemy zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowujemy plan oddziaływań terapeutycznych do aktualnych potrzeb dziecka a wynikających z diagnozy funkcjonalnej.

Terapie indywidualne i grupowe możliwe do realizacji w naszej szkole:

 • terapia psychologiczna dziecka
 • wsparcie i psychoedukacja dla rodzica
 • terapia indywidualna ogólnorozwojowa
 • terapia logopedyczna
 • terapia mowy i komunikacji
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia w sali Doświadczania Świata
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • trening funkcji podstawowych metodą Warnkego
 • terapia widzenia
 • dieta sensoryczna
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • trening toaletowy
 • trening jedzenia
 • porady i konsultacje, psychoedukacja
 • warsztaty dla rodziców
 • zajęcia na basenie
 • hipoterapia
 • interwencja kryzysowa
 • zajęcia z zastosowaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sheborrne
Poza tym:
 • spotkania integracyjne okolicznościowe
 • zajęcia rozwijające pasje i talenty
 • wizyty domowe
 • przepracowywanie trudności napotykanych w życiu codziennym